Obsługa Klienta Bankowego

Czy Bank pobiera prowizję za częściową lub całkowitą spłatę kredytu?

Nie, Bank nie pobiera prowizji za częściową lub całkowitą spłatę kredytu zgodnie z art. 8 ust. 1a Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r.(Dz.U. z dnia 18.09.2001 r. – z późniejszymi zmianami). Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty poszczególnych rat lub całości kredytu. Powyższe nie dotyczy kredytów dla podmiotów gospodarczych, gdzie wysokość prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty określa Tabela opłat i Prowizji dostępna na stronie, tutaj.

W jaki sposób Bank dokonuje przeliczenia nadpłaty kredytu?

Bank dokonuje przeliczenia nadpłaty kredytu zgodnie z §4 umowy kredytowej. Nadpłata kredytu przeliczana jest wyłącznie na pisemny wniosek Kredytobiorcy. W przypadku wcześniejszej spłaty poszczególnych rat lub przedterminowej spłaty kredytu, rozliczenie będzie dokonane na dzień wymagalności kolejnej raty przypadającej po wpływie środków do Banku. Po rozliczeniu wcześniejszej spłaty Bank w terminie 14 dni przekaże Kredytobiorcy nowy harmonogram spłaty kredytu lub dokumenty dotyczące całkowitej spłaty kredytu.

Czy Kredytobiorca może zmienić telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail dane osobowe zawarte w umowie kredytowej?

Nie, każda zmiana danych osobowych Kredytobiorcy/Współkredytobiorcy wymaga pisemnego powiadomienia Banku, z załączeniem kopii dokumentu potwierdzającego zmiany. Formularz zgłoszenia zmiany danych osobowych znajdziesz, tutaj.

W jakim terminie Bank odpowiada na pisma Klientów?

Maksymalnie w ciągu 30 dni roboczych, liczonych od dnia wpływu dokumentów do Banku. Korespondencję prosimy wysyłać pod  adres:
Biuro Obsługi Klienta FCA Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce, al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

W jaki sposób dokonać zgłoszenia szkody komunikacyjnej w Banku?
Zgłoszenie szkody może nastąpić przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (TU) lub Kredytobiorcę.
Zgłoszenie szkody komunikacyjnej przez TU powinno zawierać:

dane dotyczące klienta, tj. imię i nazwisko Klienta; dane dotyczące samochodu, tj. marka i nr rejestracyjny; określenie, czy jest to kasacja pojazdu, kradzież, czy szkoda częściowa i samochód będzie naprawiany; szacunkowa wartość szkody (górna granica) w przypadku szkody częściowej; podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe do likwidacji szkody oraz pieczątka majątkowa Towarzystwa Ubezpieczeniowego.


Zgłoszenie szkody komunikacyjnej przez Kredytobiorcę (jeżeli TU odmówi jego zgłoszenia) powinno być zarejestrowane (potwierdza) przez TU (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe do likwidacji szkody oraz pieczątka majątkowa Towarzystwa Ubezpieczeniowego) oraz zawierać informację o rodzaju i wartości szkody. Kredytobiorca w przypadku kradzieży samochodu może również przedstawić dokument postanowienia o umorzeniu dochodzenia, jeśli TU odmawia wystawienia odpowiedniego pisma do Banku.

Dlaczego Bank żąda doubezpieczenia samochodu w przypadku szkody komunikacyjnej?
Każda szkoda zmniejsza wartość ubezpieczenia o wartość szkody zgodnie z Umową ubezpieczenia. Pełna wartość ubezpieczenia gwarantuje Klientowi, także Bankowi, że w przypadku kolejnej szkody (może być nią szkoda całkowita) pieniądze przekazane z tytułu likwidacji szkody pokryją zobowiązania wobec Banku.
Czy w przypadku rozwodu współkredytobiorców lub rozdzielności majątkowej Umowa kredytowa nadal ich obowiązuje?
Tak, w przypadku uzyskania rozwodu przez Kredytobiorców lub ustanowienia rozdzielności majątkowej, samochód pozostaje własnością, a kredyt zobowiązaniem obojga małżonków. Jednakże współkredytobiorcy mogą wystąpić do Banku z pisemnym wnioskiem o przejęcie zobowiązania przez jednego z małżonków. Do wniosku należy dołączyć udokumentowane dochody małżonka wnioskującego o przejęcie zobowiązania oraz sentencję Wyroku Sądu w sprawie podziału majątku. Ww. zmiany wymagają aneksu do Umowy kredytowej. Bank może odmówić wydania zgody na przejęcie kredytu bez podania przyczyn.
Czy można zmienić: okres kredytowania, termin płatności, raty równe na malejące lub malejące na równe?
Bank może wydać zgodę na pisemny wniosek Kredytobiorcy. W przypadku zgody, Bank pobiera opłaty za dokonaną zmianę według obowiązującej Tabeli opłat i prowizji FCA Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce, która dostępna jest, tutaj. Wydłużenie okresu kredytowania wymaga aneksu do Umowy kredytowej. Pozostałe zmiany nie wymagają formy aneksu. Bank może odmówić wydania zgody bez podania przyczyn.
Czy należy poinformować Bank o zmianie danych osobowych?
Tak, każda zmiana: adresu zameldowania, adresu korespondencyjnego, stanu cywilnego i innych danych osobowych wymaga pisemnego powiadomienia Banku z załączeniem kopii dokumentu potwierdzającego zmiany. Ww. zmiany, nie wymagają aneksu do Umowy kredytowej.
Czy można wymienić przedmiot kredytowania?

Bank może wydać zgodę na pisemny wniosek Kredytobiorcy. W przypadku zgody, Bank pobiera opłaty za dokonaną zmianę według obowiązującej Tabeli opłat i prowizji bankowych FCA Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce, która dostępna jest, tutaj. Ww. zmiany wymagają aneksu do Umowy kredytowej, a także podpisania dokumentacji przez Kredytobiorcę w siedzibie Dealera. Bank może odmówić wydania zgody bez podania przyczyn.

W jaki sposób Bank dokonuje rozpatrzenia reklamacji ?
Klient (osoba fizyczna lub prawna) ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Bank:
  • pisemnie na adres: FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@fcabank.pl
  • osobiście w siedzibie Banku
Bank udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż
w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu klientowi przyczyn braku możliwości dotrzymania wskazanego wyżej terminu oraz okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia. Pisemna odpowiedź zostanie przesłana klientowi. Na wniosek klienta odpowiedź na reklamacje może być również wysłana pocztą elektroniczną.
Czy można dokonać przejęcia, zwolnienia, przystąpienia do długu kredytowego?

Bank może wydać zgodę na pisemny wniosek Kredytobiorcy. W przypadku zgody, Bank pobiera opłaty za dokonaną zmianę według obowiązującej Tabeli opłat i prowizji bankowych FCA Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce, która dostępna jest, tutaj. Ww. zmiany wymagają aneksu do Umowy kredytowej a także podpisania dokumentacji przez Kredytobiorcę w siedzibie Dealera. Bank może odmówić wydania zgody bez podania przyczyn.

Kiedy Bank uznaje wpłatę za dokonaną w terminie?

Termin spłaty kredytu uważa się za zachowany w momencie wpływu do FCA Bank S.p.A S.A. Oddział w Polsce środków, najpóźniej w dniu wyznaczonym do spłaty.

Kto dokonuje wykreślenia zastawu z Rejestru Zastawów?

Kredytobiorca, zgodnie z Umową o ustanowienie Zastawu Rejestrowego jest zobowiązany do dopełnienia formalności wykreślenia zastawu z Rejestru Zastawów. Po spłaceniu kredytu wygasa wierzytelność zabezpieczona zastawem rejestrowym. Bank wydaje Kredytobiorcy Oświadczenie, które jest podstawą do złożenia wniosku RZ-3 o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów ( dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z danymi z Postanowienia o wpis zastawu). W przypadku nie dopełnienia formalności związanych z wykreśleniem zastawu, Kredytobiorca może mieć problemy ze zbyciem samochodu, a nowy właściciel z zarejestrowaniem pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Czy należy poinformować Bank o wcześniejszej spłacie kredytu?

Tak, zgodnie z art. 8 ust. 1a Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. z dnia 18.09.2001 r. – z późniejszymi zmianami) oraz § 4 pkt. 3 Umowy Kredytowej, Kredytobiorca jest zobowiązany przesłać do Banku pisemny wniosek o wcześniejszą spłatę kredytu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, nadpłata na rachunku stanowi nieoprocentowany depozyt.

Czy można sprzedać samochód przed umownym terminem spłaty kredytu?

Na pisemny wniosek Kredytobiorcy, Bank może wydać zgodę na sprzedaż samochodu za pośrednictwem Dealera pod warunkiem pisemnego zobowiązania Dealera do przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży auta na rachunek kredytowy Kredytobiorcy. Dealer przejmuje kredytowany samochód w komis i wspólnie z Klientem ustala cenę sprzedaży pojazdu. Kredytobiorca w siedzibie Dealera wypełnia wniosek w sprawie sprzedaży samochodu, który następnie zostaje potwierdzony przez Dealera i przesłany do Banku. W przypadku wyrażenia przez Bank zgody, otrzymane po sprzedaży auta środki, Dealer przelewa na rachunek kredytowy Kredytobiorcy w celu spłaty pozostałego zadłużenia. Bank może odmówić wydania zgody bez podania przyczyn.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Jakie dane są przekazywane do BIK?

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem). W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK dane pozytywne. Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.

Jak długo dane są w BIK?

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie oraz mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni, upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych
ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?

Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on line na www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Czym jest historia kredytowa?

Historia kredytowa to „finansowy autoportret” – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią, przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, informacje na temat kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?

Mając pozytywną historię kredytową, klient jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu może bowiem szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie odbija się na jego wiarygodności. To może skutkować podwyższeniem ostatecznych kosztów kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie. Najkorzystniejsze dla wizerunku finansowego klientów jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.