Dostępne warianty ubezpieczenia

Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową?

Ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podpisała umowę leasingu lub kredytu.

Jakie pojazdy nie podlegają ubezpieczeniu GAP?

Ubezpieczenie straty finansowej może dotyczyć każdego Pojazdu, z wyłączeniem:

 • pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 4,005 t.,
 • taksówek,
 • taksówek bagażowych,
 • innych pojazdów służących do odpłatnego przewozu osób,
 • pojazdów wykorzystywanych do usług kurierskich,
 • pojazdów zabytkowych,
 • pojazdów specjalnego przeznaczenia oraz pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (z wyłączeniem Kamperów definiowanych jako pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej 4,005 tony, przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób w liczbie do 9 łącznie z kierowcą wyposażony w część mieszkalną, w szczególności kampery/samochody kempingowe, w tym przyczepy turystyczne),
 • pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy,
 • pojazdów używanych w wyścigach, rajdach lub jazdach testowych,
 • wykorzystywanych, jako bankowozy (z wyłączeniem pojazdów osobowych w zabudowie typu „C”),
 • karetek,
 • karawanów pogrzebowych,
 • pojazdów wykorzystywanych w policji, wojsku, straży pożarnej i straży granicznej, straży miejskiej,
 • pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • pojazdów z silnikami rotacyjnymi,
 • pojazdów pomocy drogowej, lawet,
 • motorowerów, quadów lub skuterów, wózków inwalidzkich,
 • pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta.

 

Świadczenia wyrównawcze

Jeżeli w następstwie szkody całkowitej, powstałej w pierwszych 12 miesiącach trwania okresu ubezpieczenia świadczenie wynosi 0 zł, Ubezpieczający ma prawo do świadczenia uzupełniającego w postaci refundacji udokumentowanego kosztu:

 • ubezpieczenia nowozakupionego Pojazdu
 • do trzech rat nowej Umowy leasingu / kredytu

CZY WIESZ ŻE…

 • AXA Partners likwiduje szkody GAP i CPI w ramach procesu „1 Day Processing”. Oznacza to, że odpowiedź AXA na otrzymaną korespondencję wysyłana jest już następnego dnia. W 2021 roku 97% spraw zostało sprocesowanych w ciągu 24 godzin od daty wpływu do AXA, pozostałe – w ciągu 2-3 dni roboczych.
 • AXA Partners dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować klienta do zgłoszenia szkody. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, zgodnie z zasadą „First Call Experience”, konsultanci szczegółowo udzielają wszelkich informacji o niezbędnych dokumentach, by proces likwidacji szkody mógł przebiegać sprawnie, a podjęcie decyzji zajęło nie więcej niż 24 godziny.
 • AXA Partners rozumie, że czas klientów jest cenny, więc dba, by oczekiwanie na połączenie z profesjonalnym konsultantem było zrealizowane szybko. Średni czas oczekiwania na połączenie z konsultantem AXA Partners w 2021 roku wyniósł ok. 7 sekund.

*Dane przekazane przez AXA Partners w dniu 8 grudnia 2021r.

CA Auto Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie, Corso Orbassano 367, 10137 Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Turynie pod numerem: 08349560014, kapitał zakładowy 700.000.000 EUR, o numerze NIP: 1080023557, działająca poprzez CA Auto Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, działając jako agent ubezpieczyciela: AXA France VIE, część AXA z siedzibą w Nanterre Cedex ul. Terrasses de l’Arche, nr 313, kod 92727 (dotychczas – Financial Assurance Company Limited), oraz AXA France IARD, część AXA, z siedzibą w Nanterre Cedex ul. Terrasses de l’Arche, nr 313, kod 92727, Francja (dotychczas – Financial Insurance Company Limited).