Formularz kontaktowy

"*" oznacza pola wymagane

Email*

Ochrona danych osobowych*

W zależności od tego, do którego z podmiotów kierowana jest wiadomość, administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest:

  • CA Auto Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – CA Auto Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, lub
  • Drivalia Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z administratorem danych umowy powierzenia, w szczególności podmioty zarządzające stroną internetową, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Garante per la protezione dei dati personali).

Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.

Section Break