Przydatne informacje

Informacja o uczestnictwie w systemie gwarantowania i zasadach jego funkcjonowania 
Załącznik do pobrania
Prowadzenie działalności przez CA Auto Bank na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
Załącznik do pobrania 
 Przechowywania i przetwarzania przez CA Auto Bank informacji stanowiących tajemnicę bankową
Wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie wykonywana jest czynność bankowa, objęte są tajemnica bankową. Informacje te są przechowywane i przetwarzane na terytorium Polski. Informacje te mogą być również przechowywane i przetwarzane w systemach informatycznych zlokalizowanych w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Reklamacje:
Każdy klient CA Auto Bank ma prawo zgłoszenia opinii i wątpliwości dotyczących jakości i standardów obsługi oraz sposobu realizacji usług przez spółki. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z wytycznymi szczegółowo opisanymi w załączniku:

Składanie reklamacji w CA Auto Bank: Reklamacje

Sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji dostępne jest: https://rf.gov.pl/publikacje/sprawozdania

Stopa kredytu lombardowego

Stopa lombardowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski obowiązuje od dnia 08.09.2022 r. i wynosi 7,25% w (www.nbp.pl)

Odsetki ustawowe ogłaszane przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujące od dnia 08.09.2022 r. wynoszą 10,25%

Odsetki ustawowe za opóźnienie ogłaszane przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujące od dnia 08.09.2022 r. wynoszą 12,25%

Ład korporacyjny

System kontroli wewnętrznej

W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje System Kontroli Wewnętrznej, który dostosowany jest do struktury organizacyjnej Banku. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku, a także jest w sposób trwały i spójny wkomponowany w system zarządzania Bankiem, jako całości oraz jest zorientowany na rozpoznanie i ocenę ryzyka całego Banku, w tym ryzyka związanego z każdą operacją, transakcją, produktem i usługą. Szczegółowe zasady systemu kontroli wewnętrznej są opisane na stronie: CA Auto Bank S.p.A

Art 111 prawo bankowe

Stosowane stawki prowizji i wysokości pobieranych opłat
Aktualne stawki znajdują się w Tabeli opłat i prowizji na stronie: Pobierz

Maksymalne poziomy odsetek umownych:

Dla umów kredytowych podpisanych przed dniem 01.01.2016 r.:

Odsetki w wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (Odsetki Karne) wynoszą czterokrotność stopy kredytu lombardowego i od dnia 08.09.2022 r. jest to wartość 29% w stosunku rocznym (stopa lombardowa ogłaszana przez Narodowy Bank Polski – www.nbp.pl)

Dla umów kredytowych podpisanych po dniu 01.01.2016 r.:

Odsetki w wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego (Odsetki Karne) wynoszą dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie (tj. sumy stopy referencyjnej i 5,5 punktów procentowych) i od dnia 08.09.2022 r. jest to wartość 24,5% w stosunku rocznym (stopa referencyjna ogłaszana przez Narodowy Bank Polski – www.nbp.pl)

Odsetki ustawowe ogłaszane przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujące od dnia 08.09.2022 r. wynoszą 10,25% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie ogłaszane przez Ministra Sprawiedliwości obowiązujące od dnia 08.09.2022 r. wynoszą 12,25% w stosunku rocznym.

 

Kapitalizacja odsetek

CA Auto Bank nie oferuje produktów z kapitalizacją odsetek.

Stosowane kursy walutowe

CA Auto Bank nie prowadzi sprzedaży walutowej

Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021r. Grupy FCA Bank część 1 (wersja polska)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021r. Grupy FCA Bank część 2 (wersja polska)
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2021r. Grupy FCA Bank (English version)
Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2021r. FCA Bank S.p.A. (wersja polska)
Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2021r. FCA Bank S.p.A. (wersja włoska)

Skład zarządu i rady nadzorczej banku
Aktualny skład zarządu i rady nadzorczej znajduje się na stronie: Władze firmy

Informacja o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych
CA Auto Bank nie realizuje zleceń płatniczych dotyczących transakcji transgranicznych.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu CA Auto Bank (obok członków Zarządu)

  1. Agnieszka Korbasińska
  2. Anna Wierzbicka
  3. Brygida Kułakowska
  4. Joanna Bardadin
  5. Karolina Jarosz
  6. Mariusz Nieszczerzewicz
  7. Marta Bogusz-Pęksa

Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest BIK?
Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.
Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Jakie dane są przekazywane do BIK?
Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).
W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK dane pozytywne.
Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

Kiedy dane trafiają do BIK?
Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.

Jak długo dane są w BIK?
Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie oraz mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Jak można sprawdzać informacje na swój temat z BIK?
Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on line na www.bik.pl. Na stronie BIK dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Czym jest historia kredytowa?
Historia kredytowa to „finansowy autoportret” – obraz tego, jak solidnie dana osoba reguluje swoje zobowiązania. Składają się na nią, przekazywane do BIK przez banki lub SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów poza sektorem bankowym, informacje na temat kredytów danego klienta (także jeśli występował on w roli poręczyciela), pożyczek, korzystania z kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Dlaczego warto budować pozytywną historię kredytową?
Mając pozytywną historię kredytową, klient jest dla instytucji finansowych wiarygodnym klientem. To ważne. Dzięki temu może bowiem szybciej uzyskać kredyt lub negocjować obniżenie związanych z nim opłat czy prowizji. Informacja o tym, że klient nie spłaca swych zobowiązań w terminie odbija się na jego wiarygodności. To może skutkować podwyższeniem ostatecznych kosztów kredytu lub wręcz uniemożliwić jego otrzymanie. Najkorzystniejsze dla wizerunku finansowego klientów jest terminowe regulowanie wszystkich kredytów, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.