Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową?

Kredytobiorca lub Leasingobiorca, który:

 • ukończył 18 rok życia i w okresie, na który zostało udzielone finansowanie, nie ukończy 70 roku życia,
 • ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wnioskopolisie.

Z ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Z ubezpieczenia Bezpieczny Leasing mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.


Jaki jest zakres ubezpieczenia Bezpieczny Kredyt/Leasing?

Ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt/Leasing oferowane jest w 2 opcjach, przy czym nie jest możliwe ubezpieczenie w ramach więcej niż jednej Opcji jednocześnie:

ZALETY UBEZPIECZENIA:

 • brak wymogu składania przez Kredytobiorcę oświadczenia o stanie zdrowia,
 • atrakcyjne ubezpieczenie Niezdolności do pracy (wymóg okazania Orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego na okres równy lub dłuższy niż 2 lata),
 • zabezpieczenie finansowe w kryzysowej sytuacji takiej jak utrata pracy czy pobyt w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • ochrona w przypadku Poważnego zachorowania takiego jak Nowotwór, Zawał serca, Chirurgiczne pomstowanie tętnic wieńcowych (operacja typu bypass), Udar mózgu czy Przewlekła choroba nerek.

SUMA UBEZPIECZENIA:

 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Niezdolności do pracy lub Poważnego zachorowania Ubezpieczonego- wypłata świadczenia pozwalającego na całkowitą spłatę zadłużenia nawet do 300 000 zł brutto PLN.
 • w przypadku Utraty pracy albo Hospitalizacji – wypłata świadczeń w wysokości rat, maksymalnie 12 miesięcznych świadczeń na wszystkie zdarzenia w trakcie trwania umowy.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres zgodny z okresem trwania umowy, a składka ubezpieczeniowa doliczona jest do kwoty finansowania.

KONIEC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela wygasa:

 • w dniu spłaty ostatniej raty,
 • w dniu odstąpienia od umowy,
 • w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 70 roku życia,
 • w dniu śmierci Ubezpieczonego,
 • w przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia przez finansujących w ramach jednej Umowy, śmierć jednego z nich nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do pozostałych finansujących.
 • W odniesieniu do ryzyka niezdolności do pracy: w dniu wydania Orzeczenia o niezdolności do pracy na okres równy lub dłuższy niż dwa lata,
 • w dniu wyczerpania Sumy ubezpieczenia

DO UBEZPIECZENIA MOŻE PRZYSTĄPIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA

W przypadku, gdy umowę kredytu / leasingu zawiera więcej niż jedna osoba: wszyscy współkredytobiorcy / współleasingobiorcy mogą przystąpić do ubezpieczenia pod warunkiem:

 • złożenia oświadczeń zawartych we Wnioskopolisie,
 • zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Współkredytobiorców / Współleasingobiorców w tym samym dniu.

CZY WIESZ ŻE…

 • AXA Partners likwiduje szkody GAP i CPI w ramach procesu „1 Day Processing”. Oznacza to, że odpowiedź AXA na otrzymaną korespondencję wysyłana jest już następnego dnia. W 2021 roku 97% spraw zostało sprocesowanych w ciągu 24 godzin od daty wpływu do AXA, pozostałe – w ciągu 2-3 dni roboczych.
 • AXA Partners dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować klienta do zgłoszenia szkody. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, zgodnie z zasadą „First Call Experience”, konsultanci szczegółowo udzielają wszelkich informacji o niezbędnych dokumentach, by proces likwidacji szkody mógł przebiegać sprawnie, a podjęcie decyzji zajęło nie więcej niż 24 godziny.
 • AXA Partners rozumie, że czas klientów jest cenny, więc dba, by oczekiwanie na połączenie z profesjonalnym konsultantem było zrealizowane szybko. Średni czas oczekiwania na połączenie z konsultantem AXA Partners w 2021 roku wyniósł ok. 7 sekund.

*Dane przekazane przez AXA Partners w dniu 8 grudnia 2021r.

FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie, Corso Orbassano 367, 10137 Włochy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Turynie pod numerem: 08349560014, kapitał zakładowy 700.000.000 EUR, o numerze NIP: 1080023557, działająca poprzez FCA Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce, działając jako agent ubezpieczyciela: AXA France VIE, część AXA z siedzibą w Nanterre Cedex ul. Terrasses de l’Arche, nr 313, kod 92727 (dotychczas – Financial Assurance Company Limited), oraz AXA France IARD, część AXA, z siedzibą w Nanterre Cedex ul. Terrasses de l’Arche, nr 313, kod 92727, Francja (dotychczas – Financial Insurance Company Limited).